Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri

Türkmeniň Ak öýi

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri

“Türkmen alabaý itleriniň” Tohumçylyk Merkezi

Türkmenbaşy şäheri

Awazanyň öwüşgüni

Balkan welaýaty, Balkan şäheri

Balkan şäherindäki "Türkmeniň Ak Öýi"

Balkan welaýaty

Balkan welaýatynyň Baş Metjidi

Biz barada

  • “Röwşen” hususy kärhanasy 1992-nji ýylda Mary welaýatynyň Mary şäherinde döredilip, ýokary hilli aýakgap önümlerini öndürmek bilen halkymyza hyzmat edip gelýar. Şeýle hem, “Röwşen” husysy kärhanasy gurluşyk işleri bilen ýakyndan meşgullanmak bilen ýurdymyzda iri desgalaryň birnäçesiniň gurluşyk işlerini amala aşyrdy.

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň “Aşgabat şäherinde döwrebap binalary we desgalary gurmak hakynda” 2018-nji ýylyň 2-nji martyndaky 689 belgili karary esasynda Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda, Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda döwrebap 1 sany 12 gatly 72 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşyk-gurnama işleri doly göwrümde ýerine ýetirilip dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga tabşyryldy we häzirki wagtda ýaşaýyş jaý kepillik döwri dowam edýär.

Biziň proýektlerimiz

“Türkmen alabaý itleriniň” tohumçylyk merkezi

Sowadyjy ammar.

16-njy tapgyr “Röwşen”, “Elin” ýaşaýyş jaýy

“Türkmen alabaý itleriniň” tohumçylyk merkezi

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Nyýazow etrabynyda ýerleşýän "Türkmen alabaý itleriniň" tohumçylyk merkezi “Röwşen” hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Desganyň gurluşygy 2020-nji ýylyň iýul aýynda başlap, 2021-nji ýylyň aprel aýynda tamamlandy. Häzirki wagtda umumy meýdany 1 gektardan ybarat bolan bu merkeziň çäginde edara hem-de işgärler üçin binalar, alabaýlaryň jemi 70 sanysyny saklamaga hem-de olara seretmäge niýetlenen, ýagny 30 orunlyk it ýatagy, 20 orunlyk 2 - 6 aýlyk güjükleri saklanylýan, 20 orunlyk ene alabaýlaryň bolýan jaýlary, weterinariýa, izolýator bölümleri, münber, sergi, türgenleşik meýdançalary bar. Şonuň ýaly-da, bu ýerde alabaýlary idetmekde peýdalanyljak tehnikalar üçin jaýlar ýerleşýär.

Sowadyjy ammar.

Aşgabat şäherinde göwrümi 2000 tonna bolan gök-bakja, miwe we ýer alma önümlerini saklamana niýetlenen döwrebap sowadyjy ammaryny gurdy. Desganyň gurluşygy 2018-nji ýylyň fewral aýynda başlap, 2018-nji ýylyň aprel aýynda tamamlandy.

16-njy tapgyr “Röwşen”, “Elin” ýaşaýyş jaýy

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda ýerleşýän 12 gatly 72 öýli ýaşaýyş jaýda amatly we abadan ýaşamak üçin ähli şertler döredilendir. Olarda ähli amatlylyklary, şol sanda giň myhman otaglaryny, amatly ýatylýan otaglary, häzirki zaman durmuş enjamlary bilen üpjün edilen aşhanalary, kömekçi jaýlary öz içine alýan amatlyklylaryň doly toplumy göz öňünde tutulan 3,4 we 5 otagly öýler ýerleşdirilendir. Bu bina "akylly öý" ulgamy ornaşdyrylan. Munuň özi bu öýde durmuş düzümine degişli ähli düzümleriň sanly ulgam arkaly enjamladyrylandygyny äşgär edýär.

Ishgarler

Biz bilen habarlaşyň