Biz barada

  • “Röwşen” hususy kärhanasy 1992-nji ýylda Mary welaýatynyň Mary şäherinde döredilip, ýokary hilli aýakgap önümlerini öndürmek bilen halkymyza hyzmat edip gelýär. Şeýle hem, “Röwşen” husysy kärhanasy gurluşyk işleri bilen ýakyndan meşgullanmak bilen ýurdymyzda iri desgalaryň birnäçesiniň gurluşyk işlerini amala aşyrdy.

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň “Aşgabat şäherinde döwrebap binalary we desgalary gurmak hakynda” 2018-nji ýylyň 2-nji martyndaky 689 belgili karary esasynda Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda, Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda döwrebap 1 sany 12 gatly 72 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşyk-gurnama işleri doly göwrümde ýerine ýetirilip dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga tabşyryldy we häzirki wagtda ýaşaýyş jaý kepillik döwri dowam edýär.

Biziň maksadymyz

Ekologiýa taýdan arassa materiallary we gurluşyk usullaryny ulanmaga, binalary energotygşytlylygyny gazanmaga we daşky gurşawa täsirini azaltmaga aýratyn üns berilýär.

Häzirki wagtda «Röwşen Gurluşyk» hususy kärhanasy Marydaky Döwlet energetika institutynyň çäginde täze binalar toplumynyň gurluşygyny batly depginler bilen amala aşyrýar. Ol ýerde ýokary okuw mekdebiniň goşmaça okuw binasy 2 müň talyp üçin niýetlenen, şeýle hem 800 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýy, ýapyk görnüşli sport desgasy hem-de monument gurlar. Gurluşyk işlerine 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda tamamlamak meýilleşdirilýär.

Energetika ugurly ýokary okuw mekdebiniň goşmaça okuw binasy 2 müň talyp üçin niýetlenendir, şeýle hem 800 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýy, ýapyk görnüşli sport desgasy hem-de monument gurlar. Gurluşyk işlerine 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda başlanyp, olary 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda tamamlamak meýilleşdirilýär.

Görüş

Innowasion materiallary we tehnologiýalary ulanmak: Gurluşykda 3D çap etmek, kompozitler we uglerod süýümi ýaly täze materiallar we "Zatlaryň interneti" ýaly akylly tehnologiýalar has köp ulanylar diýlip garaşylýar.

Näme üçin bizi saýlamaly

Döwrebap tehnologiýalara esaslanmak

Biziň gurýan medeni durmuş maksatly binalarymyz we ýaşaýyş jaýlarymyz häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryň esasynda amala aşyrylýär. Olar sanly tehnolgiýalar we akylly ulgamlar bilen enjamlaşdyrylýar.

Adam saglygy barada alada

Gurluşyk işimizde peýdalanýan gurluşyk serişdelerimizi saýlap almakda ekologiýa taýdan arassa we adam saglygynyň goraglylygyny nazarda tutup amala aşyrýarys. Adam ergonomikasynyň ähli aýratynlyklaryny hasaba almak bilen ýokary hilli hyzmatlary we mümkinçilikleri bolan binalary we ýaşaýyş jaýlary gurmak biziň esasy ýörelgämizdir.