Biziň proýektlerimiz

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň täze goşmaça okuw binasy

“Türkmen alabaý itleriniň” tohumçylyk merkezi

Sowadyjy ammar.

16-njy tapgyr “Röwşen”, “Elin” ýaşaýyş jaýy

15-nji tapgyr “Mukamly” ýaşaýyş jaýy

Daşoguz şäheriindäki “Türkmeniň Ak öýi”

Balkan welaýatynyň Baş Metjidi

Balkan şäherindäki "Türkmeniň Ak Öýi"

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň täze goşmaça okuw binasy

Energetika ugurly ýokary okuw mekdebiniň goşmaça okuw binasy 2 müň talyp üçin niýetlenendir, şeýle hem 800 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýy, ýapyk görnüşli sport desgasy hem-de monument gurlar. Gurluşyk işlerine 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda başlandy, olary 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda tamamlamak meýilleşdirilýär.

“Türkmen alabaý itleriniň” tohumçylyk merkezi

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Nyýazow etrabynyda ýerleşýän "Türkmen alabaý itleriniň" tohumçylyk merkezi “Röwşen” hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Desganyň gurluşygy 2020-nji ýylyň iýul aýynda başlap, 2021-nji ýylyň aprel aýynda tamamlandy. Häzirki wagtda umumy meýdany 1 gektardan ybarat bolan bu merkeziň çäginde edara hem-de işgärler üçin binalar, alabaýlaryň jemi 70 sanysyny saklamaga hem-de olara seretmäge niýetlenen, ýagny 30 orunlyk it ýatagy, 20 orunlyk 2 - 6 aýlyk güjükleri saklanylýan, 20 orunlyk ene alabaýlaryň bolýan jaýlary, weterinariýa, izolýator bölümleri, münber, sergi, türgenleşik meýdançalary bar. Şonuň ýaly-da, bu ýerde alabaýlary idetmekde peýdalanyljak tehnikalar üçin jaýlar ýerleşýär.

Sowadyjy ammar.

Aşgabat şäherinde göwrümi 2000 tonna bolan gök-bakja, miwe we ýer alma önümlerini saklamana niýetlenen döwrebap sowadyjy ammaryny gurdy. Desganyň gurluşygy 2018-nji ýylyň fewral aýynda başlap, 2018-nji ýylyň aprel aýynda tamamlandy.

16-njy tapgyr “Röwşen”, “Elin” ýaşaýyş jaýy

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda Taslama we Tähran köçeleriniň aralygynda ýerleşýän 12 gatly 72 öýli ýaşaýyş jaýda amatly we abadan ýaşamak üçin ähli şertler döredilendir. Olarda ähli amatlylyklary, şol sanda giň myhman otaglaryny, amatly ýatylýan otaglary, häzirki zaman durmuş enjamlary bilen üpjün edilen aşhanalary, kömekçi jaýlary öz içine alýan amatlyklylaryň doly toplumy göz öňünde tutulan 3,4 we 5 otagly öýler ýerleşdirilendir. Bu bina "akylly öý" ulgamy ornaşdyrylan. Munuň özi bu öýde durmuş düzümine degişli ähli düzümleriň sanly ulgam arkaly enjamladyrylandygyny äşgär edýär.

15-nji tapgyr “Mukamly” ýaşaýyş jaýy

Aşgabat şäheriniň Seýitnazar Seýdi we Mollanepes köçeleriniň ugrunda ýerleşýän 1 sany 12 gatly 48 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýy. Desganyň gurluşygy 2016-nji ýylyň maý aýynda başlap, 2017-nji ýylyň iýun aýynda tamamlandy.

Daşoguz şäheriindäki “Türkmeniň Ak öýi”

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde köpçülikleýin medeni çäreleri geçirmek üçin niýetlenen 3000 orunlyk "Türkmeniň ak öýi" binasyny hem-de 3000 orunlyk sadaka jaýy gurulyp ulanylmaga berildi. Umumy meýdany 21 müň inedördül metre golaý bolan «Ak öýüň» beýikligi 40, ini hem 80 metre ýetýär. Bina ýanaşyk ýerler hem doly abadanlaşdyryldy. Onuň daş-töweregine köp sanly pürli hem-de bezeg agaçlary oturdyldy. Milli Liderimiziň 2018-nji ýylda gol çeken Kararyna laýyklykda, “Türkmeniň ak öýi” binasy Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy — “Röwşen” hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Täze desganyň binagärlik keşbinde jaý gurmagyň milli däpleri we binagärlik sungatynyň häzirki zaman gazananlary sazlaşykly utgaşýar.

Balkan welaýatynyň Baş Metjidi

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde gurulan Baş Metjidiniň umumy meýdany 14 gektardan gowrakdyr. Onuň binasy iki gatdan ybarat bolup, bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Minaralarynyň her biriniň boýy 63 metre, gümmeziniň beýikligi bolsa 40 metre deňdir. Şeýle hem, metjidiň gapdalynda 1500 orunlyk sadaka jaýy, 50 orunlyk myhmanhana we awtoduralga göz öňünde tutuldy. Binanyň içi timarlananda, mermer, granit agajyň gymmat görnüşleri ulanyldy.

Balkan şäherindäki "Türkmeniň Ak Öýi"

Röwşen hususy kärhanasy, jemgyýetçilik we medeni çäreleri geçirmek üçin Balkan Welaýatynyň Balkanabat şäherindäki “Türkmeniň Ak öýi” gurluşygyna gatnaşdy. 3000 oturgyç bilen üpjün edilen bina, 3000 orunlyk sadaka (gurban) bermek üçin binany we ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmak üçin işleri öz içine alýar. Desganyň gurluşygy 2018-nji ýylyň dekabrynda başlandy we Hormatly Prezidentimiziň dabaraly açylyşyna gatnaşmak bilen 2021-nji ýylyň iýun aýynda tamamlandy.